บุคลากรที่เกษียณอายุราชการปี 2561 - 2563

บุคลากรที่เกษียณอายุราชการปี 2564 - 2566


เชื่อมโยงภายใน

     นายวิจิตร พันธ์สวัสดิ์สกุล (2556)
            รองผู้อำนวยการ

  นายโยธิน  อวยศักดิ์ไชยยงค์  (2556)
         ครูชำนาญการพิเศษ

 

  นางสุพรรณี เจริญโสภารัตน์  (2557)
         ครูชำนาญการพิเศษ

 

   นางสมพิศ ค่อนดี  (2557)
        ครูชำนาญการพิเศษ

 

    นางอัปสร  สุรพล (2557)
        ครูชำนาญการพิเศษ

 

   นายจำนงค์  วงษ์ทหาร (2558)
        ครูชำนาญการพิเศษ

 

   นายพงษ์สวัสดิ์  สิริขันธ์ (2558)
        ครูชำนาญการพิเศษ

 

   นายธนากร  สุรพล (2558)
        ครูชำนาญการพิเศษ

 

   นางนิภาพร  แก้วดวง (2558)
        ครูชำนาญการพิเศษ

 

   นายบพิธ  แสงสว่าง (2559)
        ครูชำนาญการพิเศษ

 

นายศรศิลป์  อวยศักดิ์ไชยยงค์ (2559)
        ครูชำนาญการพิเศษ

 

   นายสำรวย  คมคาย (2559)
        ครูชำนาญการพิเศษ

 

   นางปิยนาถ  ฝ่ายอุประ (2559)
        ครูชำนาญการพิเศษ

 

นางสาวกนกรัตน์ จิตผดุงวิทย์ (2560)
        ครูชำนาญการพิเศษ

 

นายชัชวาลย์  บุษปวนิช (2560)
        ครูชำนาญการพิเศษ

 

นางสาวเตรียมศิลป์  แสงนางาม (2560)
        ครูชำนาญการพิเศษ

 

    นางไยดี  หงษ์เหิน (2560)
        ครูชำนาญการพิเศษ

 

  นางศิริรัตน์  พลเยี่ยม (2560)
        ครูชำนาญการพิเศษ

 

นางสาวศศิธร  ฤทธิ์รักษา (2560)
        ครูชำนาญการพิเศษ

 

นายสุนันท์  พันธุ์รัตน์ (2560)
        ครูชำนาญการพิเศษ

 

นายสุรชาติ ศิริกาญจนพงศ์ (2560)
        ครูชำนาญการพิเศษ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

นางอุบล  อรรคแสง (2560)
        ครูชำนาญการพิเศษ