บุคลากรที่เกษียณอายุราชการปี 2561 - 2563
เชื่อมโยงภายใน

  นางสมจิต  ศิริกาญจนพงศ์ (2561)
           ครูชำนาญการพิเศษ

นางศรีวรรณ  พันธ์สวัสดิ์สกุล (2561)
           ครูชำนาญการพิเศษ

นางสาวสุนันทา  มานะปรีชาธร (2561)
           ครูชำนาญการพิเศษ

  นางเพ็ญพร  ยนยุบล (2561)
        ครูชำนาญการพิเศษ

  นายพิสิษฐ์   วัฒนานุสิทธิ์(2561)
        ครูชำนาญการพิเศษ

นางสาวรัชนี    วินยพงศ์พันธ์(2561)
        ครูชำนาญการพิเศษ

   นางวิไลวรรณ   พรมสิทธิ์ (2561)
        ครูชำนาญการพิเศษ