ชื่อกิจกรรม หมวด H2 (ส่งเสริมสมรรถนะและการเรียนรู้)                         

คอมพิวเตอร์กับงานพิมพ์
ส่งเสริมทักษะการทำงานร่วมกัน
ส่งเสริมทักษะการทำงานร่วมกัน
แข่งขันหมากฮ็อตชิงชนะเลิศ (แบบแพ้คัดออก)
ตัดกระดาษสวยด้วยมือเรา
การออกแบบกราฟิกด้วย Photoshop
การวิเคราะห์เพลงจากการใช้เทคโนโลยี
เรื่องไม่ลับ พับกระดาษ
เกมพัฒนาสมอง
การเรียนอย่างไรจะประสบผลสำเร็จ
คัดลายมือ
เวทีคนเก่ง
เทคนิคการเล่นกีฬาวอลเล่ย์บอล
เรื่องไม่ลับพับกระดาษ
 
เรียนรู้อย่างมีความสุข
-
ภัยใกล้ตัว
คำศัพท์จากภาพยนต์
แต่งกายอย่างไรให้เหมาะสม
กิจกรรมฝึกสมอง พัฒนาความคิดที่หลากหลาย
-
การสนทนาภาษาอังกฤษตามสถานการณ์ที่กำหนดให้
English is fun
วัสดุสร้างสรรค์
 

ชื่อกิจกรรม หมวด H3 (สร้างเสริมคุณลักษณะและค่านิยม)

การปรับตัวเข้ากับสังคม
ค่านิยมไทย
ค่านิยมไทย
แบ่งกลุ่มแข่งขันตอบคำถาม เรื่อง ค่านิยม 12 ประการ
การเรียนรู้การผลิตชิ้นงานจากสื่อ ICT
กฎหมายจริยธรรมและคุณธรรมในการใช้คอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ต
การละเล่นพื้นบ้าน
ศิลป วัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณี
เกมคุณธรรม
ทำอย่างไรโรงเรียนของเราจะดี
เพลงนิทานคุณธรรมและมารยาทไทย
ใฝ่เรียนรู้คู่คุณธรรม
คำสอนพ่อ
มารยาทไทย
จิตใส ใจสะอาด
สวดมนต์แปล แผ่เมตตา
เพลงปลุกใจคนไทยรักชาติ
พุทธประวัติ
วินัยของการเป็นนักกีฬาที่ดี
รู้เขา รู้เรา
จิตอาสา
ความมีวินัยของการเล่นวอลเล่ย์บอล
ค่านิยมประเพณีของไทย
หนังสือในดวงใจ และอาสาพัฒนา พาสุขใจ
-
วางแผนชีวิต
สื่อคุณธรรมนำจิตใจ
เสียสละเพื่อส่วนรวม
คุณธรรมนำชีวิต
ประดิษฐ์กระปุกออมสินด้วยวัสดุเหลือใช้/รู้จักคุณค่าของเงินด้วยการอดออม
กิจกรรมประดิษฐ์กระปุกออมสินจากวัสดุเหลือใช้/รู้จักคุณค่าของเงินด้วยการอดออม
จริยธรรมในการสร้างสรรค์งานด้านสารคดีสั้น
ตัดกระดาษสวยด้วยมือเรา
นันทนาการ
พระราชา
การสร้างอัลบั้มภาพ
จิตอาสา
ความมีวินัยของการเล่นกีฬาวอลเล่ย์บอล
นันทนาการ
กิจกรรมประดิษฐ์กระปุกออมสินจากวัสดุเหลือใช้/เห็นคุณค่าของการอดออม
หนังสือในดวงใจฉัน


ชื่อกิจกรรม หมวด H4 (สร้างเสริมทักษะการทำงาน การดำรงชีพ และทักษะชีวิต) *

บุคลิกภาพที่ดี เพื่อการทำงาน
การส่งเสริมทักษา การพูด การคิด การวิเคราะห์
การส่งเสริมทักษา การพูด การคิด การวิเคราะห์
ปฏิบัติประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุท้องถิ่นหรือเศษวัสดุเหลือใช้
งานประดิษฐ์งานใบตอง
การออกแบบเว็บเพจด้วยโปรแกรม Dreamweaver
สานและถักร้อยมาลัย
กีฬา กรีฑา ยาวิเศษ
ดัดแปลง แต่งเติม เสริมทักษะ
อีก 20 ปี เราจะทำอะไร
เกษตรเพื่อชีวิต
ประดิษฐ์ของใช้
วอลเล่ย์บอล
สืบสานการละเล่นพื้นเมืองอีสาน
สารคดีสั้น
กีฬาฟุตบอล
-
จิตใจเบิกสุขสำราญด้วยการกีฬา
อ่านสู่งานเขียน (นักเรียนพิเศษ)
-
รักการอ่านสู่งานเขียน
ชิ้นงานพัฒนาสมอง
งานประดิษฐ์ดอกไม้
นันทนาการเพื่อการเรียนรู้
นันทนาการเพื่อการเรียนรู้
กีฬาต่างๆ
การออกกำลังกายด้วยการเล่นกีฬาวอเล่ย์บอล
กีฬา กรีฑา ยาวิเศษ
ดอกไม้จากโฟม
สินค้าน่ารู้
สุขภาพดีมีชัยไปกว่าครึ่ง
-
กิจกรรมสร้างเสริมสมรรถนะทางกาย/ ตอบสนองความสนใจ ความถนัด และความต้องการของผู้เรียน
การประดิษฐ์พวงมะโหดหรือพวงยอด
งานประดิษฐ์งานใบตอง
กีฬามหาสนุก
English Activity
การสร้างภาพสไลโชว์
กีฬาฟุตบอล
การออกกำลังกายด้วยกีฬาวอลเล่ย์บอล
กีฬามหาสนุก
กิจกรรมผ่อนคลาย สไตล์ตัวเอง
-
เกมและกีฬาพื้นบ้าน