ประกาศรายชื่อนักเรียนมอบตัวโรงเรียนมัญจาศึกษา ปีการศึกษา 2563

รายชื่อนักเรียนระดับชั้น ม.1 กลุ่ม 1              รายชื่อนักเรียนระดับชั้น ม.1 กลุ่ม 6        

รายชื่อนักเรียนระดับชั้น ม.1 กลุ่ม 2           รายชื่อนักเรียนระดับชั้น ม.1 กลุ่ม 7     

รายชื่อนักเรียนระดับชั้น ม.1   กลุ่ม 3            รายชื่อนักเรียนระดับชั้น ม.1 กลุ่ม 8           

รายชื่อนักเรียนระดับชั้น ม.1 กลุ่ม 4          รายชื่อนักเรียนระดับชั้น ม.1 กลุ่ม 9   

รายชื่อนักเรียนระดับชั้น ม.1 กลุ่ม 5             

 

 

รายชื่อนักเรียนระดับชั้น ม.4 กลุ่ม 7 แผนการเรียน ศิลป์-ภาษา

รายชื่อนักเรียนระดับชั้น ม.4 กลุ่ม 6 แผนการเรียน ศิลป์-ทั่วไป

รายชื่อนักเรียนระดับชั้น ม.4 กลุ่ม 5 แผนการเรียน คณิต-วิทย์

รายชื่อนักเรียนระดับชั้น ม.4 กลุ่ม 4 แผนการเรียน คณิต-วิทย์

รายชื่อนักเรียนระดับชั้น ม.4 กลุ่ม 3 แผนการเรียน คณิต-วิทย์

รายชื่อนักเรียนระดับชั้น ม.4 กลุ่ม 2 แผนการเรียน คณิต-วิทย์

รายชื่อนักเรียนระดับชั้น ม.4 กลุ่ม 1 แผนการเรียน คณิต-วิทย์