ประกาศโรงเรียนมัญจาศึกษา

เรื่อง สอบราคาจ้างก่อสร้างบ้านพักครู 207

รายละเอียด

                                  1. ประกาศโรงเรียนมัญจาศึกษา เรื่อง สอบราคาจ้างก่อสร้างบ้านพักครู 207
                                  2. ตามรางแสดงวงเงินงบประมาณและราคากลาง
                                  3. แบบปร.4บ้านพักครู 207(ปริมาณงานและราคา)
                                  4. แบบปร.5 บ้านพักครู 207 (สรุปค่าปรับปรุงและซ่อมแซม)
                                  5. แบบปร.6 บ้านพักครู 207 (สรุปค่าปรับปรุงและซ่อมแซม)
                                  7. แบบรูปรายการบ้านพักครู 207