วิสัยทัศน์ (Vission)

        โรงเรียนมัญจาศึกษา มุ่งพัฒนาคุณภาพผู้เรียนด้วยระบบคุณภาพสู่มาตรฐานสากลภายใต้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงภายในปี 2563  

พันธกิจ (Mission)
1. พัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้และทักษะชีวิตสู่มาตรฐานสากล ภายใต้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
2. พัฒนาหลักสูตรให้เหมาะสมกับผู้เรียนและชุมชนเทียบเคียงมาตรฐานสากล
3. พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีความรู้ ความสามารถ มีคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพ
4. พัฒนาสื่อเทคโนโลยี นวัตกรรมทางการศึกษาแและแหล่งเรียนรู้
5. พัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษาด้วยระบบคุณภาพตามเกณฑ์ OBECQA และ PMQA4.0
6. ส่งเสริมระบบการจัดการศึกษาให้มีประสิทธิภาพและมีส่วนร่วมของชุมชน ผู้ปกครองและภาคีเครือข่าย
เป้าประสงค์ (Goal)
       

1.ผู้เรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา มีความรู้ ความสามารถตามมาตรฐานสากล มีคุณธรรม จริยธรรม มีความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม
น้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสู่การดำรงชีวิต

2.สถานศึกษามีหลักสูตรสถานศึกษาที่ส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการตามมาตรฐานสากล ตอบสนองความถนัดและความต้องการของผู้เรียน ชุมชน
และสังคม

3.ครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับการพัฒนาศักยภาพตามาตรฐานวิชาชีพ และสามารถจัดการเรียนการสอนตามแนวทางมาตรฐานสากล

4.สถานศึกษาพัฒนาสื่อเทคโนโลยีนวัตกรรมและแหล่งเรียนรู้ทางการศึกษาเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้ครูและนักเรียนใช้ในการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพ

5.สถานศึกษามีการบริหารจัดการศึกษาด้วยระบบคุณภาพตามเกณฑ์ OBECQA และ PMQA4.0

6.ชุมชน ผู้ปกครอง และภาคีเครือข่ายมีส่วนร่วมในการสนับสนุนการจัดการศึกษาให้มีคุณภาพ