วิสัยทัศน์ (Vission)

        โรงเรียนมัญจาศึกษา มุ่งพัฒนาคุณภาพการศึกษาสู่มาตรฐาน ให้เป็นที่ยอมรับของชุมชน ผู้เรียนใฝ่รู้ ใฝ่เรียน คิดวิเคราะห์ รู้จักแก้ปัญหาอย่างมีเหตุผล มีคุณธรรม และจริยธรรม รู้ทัน
เทคโนโลยี รักษ์สิ่งแวดล้อม มีทักษะการดำรงชีวิตให้อยู่ในสังคมอย่างมีคุณค่าและมีความสุข บนพื้นฐานความเป็นไทยและเป็นสากล  

พันธกิจ (Mission)
1. พัฒนาคุณภาพการศึกษาสู่มาตรฐานให้เป็นที่ยอมรับของชุมชน
2. ปรับปรุงและพัฒนาระบบการบริหารจัดการ โดยเน้นการมีส่วนร่วม
3. พัฒนาบุคลากรให้ได้มาตรฐานตามเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพครู
4. นำภูมิปัญญาท้องถิ่นเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
5. พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาร่วมกันกับชุมชน
6. ส่งเสริมให้ผู้เรียนใฝ่รู้ ใฝ่เรียน คิดวิเคราะห์ รู้จักแก้ปัญหาอย่างมีเหตุผล
7. ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และรักษ์สิ่งแวดล้อม
8. ส่งเสริมสมถรรนะในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร
9. พัฒนาทักษะการดำรงชีวิตผู้เรียนให้อยู่ในสังคมอย่างมีคุณค่า และมีความสุขบนพื้นฐานของความเป็นไทยและเป็นสากล
เป้าประสงค์ (Goal)
       เพื่อให้ผู้เรียนได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐานตามเกณฑ์มาตรฐานการศึกษาอย่างมีคุณภาพมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ สามารถดำรงชีวิตได้อย่างมีความสุข
กลยุทธ์ของสถานศึกษา
1. สร้างพลังขับเคลื่อนให้โรงเรียนมีการบริหารจัดการที่ดี คล่องตัว มีประสิทธิภาพ ส่งผลให้
นักเรียนพัฒนาศักยภาพ มีคุณภาพเป็นที่ยอมรับของสังคม
2. พัฒนาหลักสูตร และกระบวนการจัดการเรียนรู้เชิงบูรณาการ ให้ผู้เรียนได้พัฒนาความรู้
ความสามารถ คุณลักษณะที่พึงประสงค์ และทักษะการดำรงชีวิตได้ตามศักยภาพ
3. สร้างเสริมศักยภาพบุคลากรทุกระดับ ให้เป็นมืออาชีพ มีทักษะในการปฏิบัติงาน สามารถจัดกระบวนการเรียนรู้ และพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา
4. เพิ่มสมรรถนะของโรงเรียนในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร เพื่อจัดกระบวนการเรียนรู้ และบริหารจัดการให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้เรียน
5. ระดมสรรพกำลังสร้างระบบเครือข่ายอุปถัมภ์ที่เข้มแข็ง อันเกิดจากพลังการมีส่วนร่วมของชุมชน องค์กร ประชาสังคมในรูปแบบของผู้อุปถัมภ์และผู้ร่วมคิด ร่วมปฏิบัติ ร่วมพัฒนา