แบบทดสอบย่อยบทที่ 1-3 โดยครูบุญจันทร์ ก้านอินทร์
1. ข้อใดเกิดจากขั้นตอนการพัฒนาโครงงานที่เกิดจาก “การคัดเลือกหัวข้อที่สนใจ”
พิมมาดานําเสนอโปรแกรมช่วยสอนวิชาภาษาอังกฤษให้อาจารย์ที่ปรึกษาพิจารณา
พิมมาดา ช่วยสอนการบ้านเพื่อนวิชาภาษาอังกฤษ เรื่อง Tense
พิมมาดาหาข้อมูลเรื่อง Tense ใน อินเทอร์เน็ต
พิมมาดาทํารายงานโครงงานเรื่อง Tense

2. ข้อใดให้ความหมายของโครงงานคอมพิวเตอร์ได้ ชัดเจนที่สุด
กิจกรรมที่ศึกษาเรื่องราวรายละเอียดและส่วนประกอบของคอมพิวเตอร์
กิจกรรมการทำรายงานการปฏิบัติงานตาม หัวข้อที่ครูกําหนดให้
กิจกรรมการใช้คอมพิวเตอร์ที่ให้นักเรียนศึกษาและลงมือปฏิบัติตามความสมัครใจ
กิจกรรมการทำรายงานเรื่องคอมพิวเตอร์กับชีวิต

3. โครงงานคอมพิวเตอร์สามารรถแบ่งได้กี่ประเภท
2
3
4
5

4. โครงงานพัฒนาซอฟต์แวร์ควบคุมสัญญาณไฟจราจร จัดเป็นโครงงานประเภทใด
การประยุกต์ใช้งาน
การพัฒนาสื่อเพื่อการศึกษา
การทดลองทฤษฎี
การพัฒนาเครื่องมือ

5. ข้อใดไม่เกี่ยวข้องกับการตัดสินใจเลือกหัวข้อที่จะนำมาพัฒนาโครงงานคอมพิวเตอร์
มีงบประมาณ
ปฏิบัติตามที่ครูบอก
ต้องมีความรู้และทักษะพื้นฐานอย่างเพียงพอในหัวเรื่องที่จะศึกษา
มีเวลาเพียงพอ

6. เด็กชายธนวัฒน์ ชอบเล่นเกมส์และมีความต้องการเขียนโปรแกรมควบคุมเกม ควรเลือกทำโครงงานประเภทใดจึงมีความเหมาะสมที่สุด
โครงงานพัฒนาสื่อเพื่อการศึกษา
โครงงานพัฒนาเกม
โครงงานประเภทการประยุกต์ใช้งาน
โครงงานพัฒนาเครื่องมือ

7. ข้อใดเรียงลำดับการทำโครงงานได้ถูกต้อง
เลือกหัวข้อ, ลงมือทำโครงงาน, ศึกษาค้นคว้า, นำเสนอเค้าโครง, เขียนรายงาน, นำเสนอ
เลือกหัวข้อ, นำเสนอ, ศึกษาค้นคว้า, นำเสนอเค้าโครง, เขียนรายงาน, ลงมือทำโครงงาน
เลือกหัวข้อ, ศึกษาค้นคว้า, นำเสนอเค้าโครง, ลงมือทำโครงงาน, เขียนรายงาน, นำเสนอ
เลือกหัวข้อ, ศึกษาค้นคว้า, นำเสนอเค้าโครง, เขียนรายงาน, ลงมือทำโครงงาน, นำเสนอ

8. ข้อใดคือการใช้เทคโนโลยีเพื่อการบันทึกและจัดเก็บข้อมูล
การใช้จอแอลซีดีนำเสนอรายงาน
การใช้ดาวเทียมถ่ายทอดสดการแข่งขันกีฬา
การใช้เครื่องคิดเลขคำนวณรายรับประจำวัน
การใช้บัตรแถบแม่เหล็กบันทึกสถานีปลายทางของผู้โดยสาร

9. ข้อใดคือเทคโนโลยีสารสนเทศที่เป็นอุปกรณ์แสดงผล
ฮาร์ดดิสก์
สแกนเนอร์
ไมโครโฟน
เครื่องพิมพ์

10. ข้อใดต่อไปนี้ที่ถือว่าเป็นสารสนเทศ
เกรดเฉลี่ย
เสียงนกชนิดต่าง ๆ
คะแนนสอบของนักเรียน
ส่วนสูงและน้ำหนักของนักเรียน

11. การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการสื่อสารมีหลายกิจกรรม ยกเว้น ข้อใด
การเรียนผ่านดาวเทียม
การใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่
การเล่นเกมคอมพิวเตอร์
การส่งจดหมายอิเล็กทรอนิกส์

12. ข้อใดไม่ได้เป็นลักษณะของสารสนเทศที่ดี
ความสมบูรณ์ครอบคลุม (completeness)
ความต้องการของเจ้าของงาน
ความถูกต้อง (accuracy)
ความเชื่อถือได้ (reliability)

13. ข้อใดต่อไปนี้เป็นการกล่าวถึงซอฟต์แวร์ในระบบสารสนเทศ
เป็นโปรแกรมช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน
เป็นอุปกรณ์ช่วยนำเสนองาน
เป็นบุคลากรที่ช่วยกันปฏิบัติหน้าที่ของตนเอง
เป็นข้อมูลที่พร้อมนำเสนอ

14. องค์ประกอบของระบบสารสนเทศที่ใช้คอมพิวเตอร์มีหลายส่วน ยกเว้น ข้อใด
ฮาร์ดแวร์ (Hardware)
ซอฟต์แวร์ (Software)
ฐานข้อมูล (Database)
การเชื่อมโยง (Connectivity)

15. ข้อใดต่อไปนี้ที่ไม่เข้าพวก
การเดินทาง, การนอน , การยืนตรง
การจัดกลุ่ม, การจัดเรียงตัวเลข , การแยกประเภท
การจัดแถว, การจัดเรียงตัวเลข , การนับจำนวน
การนั่งตามเลขที่, การจัดเรียงตัวเลข , การนับจำนวน

16. ข้อใดต่อไปนี้ให้ความหมายของคำว่าซอฟต์แวร์ หรือโปรแกรมได้อย่างถูกต้อง
อุปกรณ์เทคโนโลยีระดับสูง
โปรแกรมแก้ปัญหาทุกอย่างของมนุษย์
โปรแกรมชุดของคำสั่งที่ควบคุมการทำงานของคอมพิวเตอร์
อุปกรณ์ที่ทำหน้าเสมือนสมองกล

17. ข้อใดเรียงลำดับระบบปฏิบัติการ Windows ได้อย่างถูกต้อง
windows 8 , windows vista , windows me , windows 8
windows xp , windows 95 , windows 7 , windows 8
windows 7 , windows vista , windows xp , windows 8
windows xp , windows vista , windows 7 , windows 8

18. ระบบปฏิบัติการใดต่อไปนี้ที่ผลิตโดยบริษัท Apple
Windows
Unix
Macintosh
Ubuntu

19. ข้อใดไม่ใช่ระบบปฏิบัติการ
ระบบปฏิบัติการไมโครซอฟท์เวิร์ด
ระบบปฏิบัติการ แอนดรอยด์
ระบบปฏิบัติการไมโครซอฟต์วินโดวส์
ระบบปฏิบัติการดอส

20. โปรแกรมเชื่อมต่อกับเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ได้แก่โปรแกรมใดต่อไปนี้
Microsoft Word
Google Chrome
Microsoft Excel
Adobe Preemie

ผลคะแนน =
เฉลยคำตอบ: