เชื่อมโยงภายใน

       นายธีระ   เจือจารย์
      ช่างครุภัณฑ์  ชั้น 3
        นักการภารโรง


        นายอุดร   สิมอ่อน
         ลูกจ้างประจำ
        นักการภารโรง

 

 

 

 

 

     
         ลูกจ้างชั่วคราว
      พนักงานขับรถยนต์

    นายประเสริฐ   หมู่มูลตุ่น
         ลูกจ้างชั่วคราว
         นักการภารโรง

 

 

 

        นางจงกล  เจือใจ
         ลูกจ้างชั่วคราว
         นักการภารโรง