เชื่อมโยงภายใน

       นายธีระ   เจือจารย์
      ช่างครุภัณฑ์  ชั้น 3
        นักการภารโรง


        นายอุดร   สิมอ่อน
         ลูกจ้างประจำ
        นักการภารโรง

     นายชยุต โกจารย์ศรี
         ลูกจ้างชั่วคราว
      พนักงานขับรถยนต์

       นายวสันต์  สุ่มนาค
        ลูกจ้างชั่วคราว
      พนักงานขับรถยนต์

    นายประเสริฐ   หมู่มูลตุ่น
         ลูกจ้างชั่วคราว
         นักการภารโรง

 

        นางจงกล  เจือใจ
         ลูกจ้างชั่วคราว
         นักการภารโรง

    นายสาคร   นามน้อย
       ลูกจ้างชั่วคราว
            ยาม

 

 

 

 

 

 

   นายคำปัน   วิลาไชย
       ลูกจ้างชั่วคราว
            ยาม

 

 

 

 

 

 

        นางกุหลาบ   วิลาไชย
           ลูกจ้างชั่วคราว
          นักการภารโรง

 

 

 

 

    นางนงค์เยาว์   นูสีหา
         ลูกจ้างชั่วคราว
         นักการภารโรง