เชื่อมโยงภายใน

       นายธีระ   เจือจารย์
      ช่างครุภัณฑ์  ชั้น 3
        นักการภารโรง


        นายอุดร   สิมอ่อน
         ลูกจ้างประจำ
        นักการภารโรง

     นายชยุต โกจารย์ศรี
         ลูกจ้างชั่วคราว
      พนักงานขับรถยนต์

    นายประเสริฐ   หมู่มูลตุ่น
         ลูกจ้างชั่วคราว
         นักการภารโรง

 

    นายสาคร   นามน้อย
       ลูกจ้างชั่วคราว
            ยาม

 

        นางจงกล  เจือใจ
         ลูกจ้างชั่วคราว
         นักการภารโรง

 

 

 

 

 

    นายปิยวัฒน์  ตู้บุดดา
       ลูกจ้างชั่วคราว
           

 

 

 

 

 

 

   นายคำปัน   วิลาไชย
       ลูกจ้างชั่วคราว
            ยาม

 

 

 

 

 

 

        นายอำพล  แก้วผา
           ลูกจ้างชั่วคราว
          

 

 

 

 

 

    นางนงค์เยาว์   นูสีหา
         ลูกจ้างชั่วคราว
         

 

 

 

 

 

 

    นางชบาไพร  อดลั้น
         ลูกจ้างชั่วคราว
         

 

 

 

 

 

 

    นายบุญโฮม  ชัยชนะ
         ลูกจ้างชั่วคราว