นายบรรพชนชัย  กองรัตน์
ครูชำนาญการ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้
เชื่อมโยงภายใน

     นางกัลยา   สุ่มมาตย์
     ครูชำนาญการพิเศษ

 

     นายปีใหม่  พิมพ์ทอง
                ครู

 

  นางสาวเจริญพร  คุณทะวงษ์
            ครูผู้ช่วย

 

 

 

 

 

 

 

 

     นายองอาจ  อิ่มกลาง
                ครู