นายบรรพชนชัย  กองรัตน์
ครู
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้
เชื่อมโยงภายใน

     นางกัลยา   สุ่มมาตย์
     ครูชำนาญการพิเศษ

 


               ครูชำนาญการ

 


       
             นายปีใหม่   พิมพ์ทอง
                   ครูผู้ช่วย