img

   นางเพ็ญพร   ยนยุบล
ครูชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้
เชื่อมโยงภายใน

     นางพิสิษฐ์   วัฒนานุสิทธิ์
        ครูชำนาญการพิเศษ

 

 

     นางกัลยา   สุ่มมาตย์
     ครูชำนาญการพิเศษ

 

  นายบรรพชนชัย   กองรัตน์
                 ครู

 

 

 

   
   

 


       
             นายปีใหม่   พิมพ์ทอง
                   ครูผู้ช่วย

 


               ครูชำนาญการ