นายบรรพชนชัย  กองรัตน์
ครูชำนาญการ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้
เชื่อมโยงภายใน

     นางกัลยา   สุ่มมาตย์
     ครูชำนาญการพิเศษ

 


       
             นายปีใหม่   พิมพ์ทอง
                       ครู

 

 

 

 

 


       
             นางสาวเจริญพร  คุณทะวงษ์
                       ครูผู้ช่วย