นางสุมาลา  ดำเนตร
ครูชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้
เชื่อมโยงภายใน

     นางปนัดดา  นามวิจิตร
      ครูชำนาญการพิเศษ

 

  นางมะนิตย์   กัญญาสิทธิ์
     ครูชำนาญการพิเศษ

 

 

    นางแจ่มจันทร์  จันทร์หล้า
      ครูชำนาญการพิเศษ

 

นางอรวรรณ   อวยศักดิ์ไชยงค์
     ครูชำนาญการพิเศษ

 

นางเพชรดารินทร์ วัฒนานุสิทธิ์
     ครูชำนาญการพิเศษ

 

   นางสาวสุดาวรรณ  ซื่อตรง
       ครูชำนาญการพิเศษ

       นางนิรัติศัย  สุดเพาะ
          ครูชำนาญการ


  นางสาวศิริลักษณ์   ธรรมสุจริต
         ครูชำนาญการพิเศษ