นางไยดี   หงษ์เหิน
ครูชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้
เชื่อมโยงภายใน

     นางปนัดดา  นามวิจิตร
      ครูชำนาญการพิเศษ

 

  นางมะนิตย์   กัญญาสิทธิ์
     ครูชำนาญการพิเศษ

 

 

  นางสาวกนกรัตน์  จิตผดุงวิทย์
     ครูชำนาญการพิเศษ

 

นางอรวรรณ   อวยศักดิ์ไชยงค์
     ครูชำนาญการพิเศษ

 

นางเพชรดารินทร์ วัฒนานุสิทธิ์
     ครูชำนาญการพิเศษ

 

    นางแจ่มจันทร์  จันทร์หล้า
      ครูชำนาญการพิเศษ

 

       นางสุมาลา  ดำเนตร
       ครูชำนาญการพิเศษ

       นางนิรัติศัย  สุดเพาะ
          ครูชำนาญการ

   นางสาวสุดาวรรณ  ซื่อตรง
       ครูชำนาญการพิเศษ

 

 


  นางสาวศิริลักษณ์   ธรรมสุจริต
         ครูชำนาญการพิเศษ