นางสุมาลา  ดำเนตร
ครูชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้
เชื่อมโยงภายใน

     นางปนัดดา  นามวิจิตร
      ครูชำนาญการพิเศษ

 

  นางมะนิตย์   กัญญาสิทธิ์
     ครูชำนาญการพิเศษ

 

 

    นางแจ่มจันทร์  จันทร์หล้า
      ครูชำนาญการพิเศษ

 

   นางสาวสุดาวรรณ  ซื่อตรง
       ครูชำนาญการพิเศษ

       นางนิรัติศัย  สุดเพาะ
       ครูชำนาญการพิเศษ


    นายอภิชาติ  จันทร์ชูเพชร
                  ครู

 

    นางสาวปนัดดา  ปัดชาเขียว
                ครู

 


    นางกัณฐิกา  ป่าโพธิ์ชัน
                  ครู

 


    นางสาวสิริพร   บัวจันทร์
              ครูผู้ช่วย