นางสุมาลา  ดำเนตร
ครูชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้
เชื่อมโยงภายใน

     นางปนัดดา  นามวิจิตร
      ครูชำนาญการพิเศษ

 

  นางมะนิตย์   กัญญาสิทธิ์
     ครูชำนาญการพิเศษ

 

 

    นางแจ่มจันทร์  จันทร์หล้า
      ครูชำนาญการพิเศษ

 

นางอรวรรณ   อวยศักดิ์ไชยงค์
     ครูชำนาญการพิเศษ

 

นางเพชรดารินทร์ วัฒนานุสิทธิ์
     ครูชำนาญการพิเศษ

 

   นางสาวสุดาวรรณ  ซื่อตรง
       ครูชำนาญการพิเศษ

       นางนิรัติศัย  สุดเพาะ
          ครูชำนาญการ


  นางสาวศิริลักษณ์   ธรรมสุจริต
         ครูชำนาญการพิเศษ

 


    นายอภิชาติ  จันทร์ชูเพชร
             ครูผู้ช่วย