เชื่อมโยงภายใน

     นายอุกฤษณ์  พลไธสงค์
     ครูผู้สอน (พนักงานราชการ)
   กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาฯ

     นายกิตติพงศ์  ศรีเสน
            ครูอัตราจ้าง
  กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาฯ

 

    นายณัฐกานต์  สารสุข
             ครูอัตราจ้าง
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

    นายสาวปิยนุช  บุตรพรม
             ครูอัตราจ้าง
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

 

 

 

 

 

    นายสาวนิศาชล  จันทร์ดาเสือ
             ครูอัตราจ้าง
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

    นายสาวอุษณีย์  พานเงิน
             ครูอัตราจ้าง

    นายสาวแพรวนภา  ชำนาญ
             ครูอัตราจ้าง
 กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

    นายสาวจิดาภา  ซื่อตรง
         เจ้าหน้าที่ธุรการ

 

 

 

 


      

 

 

 

 


      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

)


         


         

 

     

 

 

)