เชื่อมโยงภายใน

     นายอุกฤษณ์  พลไธสงค์
     ครูผู้สอน (พนักงานราชการ)
   กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาฯ

     นายกิตติพงศ์  ศรีเสน
            ครูอัตราจ้าง
  กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาฯ

 

    นางสาวพิริญา   หงษ์คำดี
             ครูอัตราจ้าง
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

 

 


 

 

      

 

 

 

 

 

 

 


      

 

 

 

 


      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

)


         


         

 

     

 

 

)