เชื่อมโยงภายใน

     นายอุกฤษณ์  พลไธสงค์
     ครูผู้สอน (พนักงานราชการ)
   กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาฯ

     นายกิตติพงษ์  ศรีเสน
            ครูอัตราจ้าง
  กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาฯ

 


     นายนันทวุฒิ  อุไรสาย
            ครูอัตราจ้าง
 กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพฯ


   นางสาวทิพยวรรณ   บุญกอด
            ครูอัตราจ้าง
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์


       นางสาวภคมน หมู่โยธา
      ครูอัตราจ้าง(ภาษาจีน)
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

    นางสาวพิริญา   หงษ์คำดี
             ครูอัตราจ้าง
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

 

 

      

 


              ครูอัตราจ้าง
  กลุ่มสาระการเรียนวิทยาศาสตร์

       นางสาววิฬุวี  ทบมาตร
              ครูอัตราจ้าง
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ


       นางสาวพัชราวลัย  นาตีชน
              ครูอัตราจ้าง
  กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

 

 

 


      

 

 

 

 


      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

)


         


         

 

     

 

 

)