เชื่อมโยงภายใน

     นางสาวศิรินภา  แวงชัยภูมิ
    ครูผู้สอน (พนักงานราชการ)
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพฯ

 

     นายอุกฤษณ์  พลไธสงค์
     ครูผู้สอน (พนักงานราชการ)
   กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาฯ

 

   นางสาวทิพยวรรณ   บุญกอด
            ครูอัตราจ้าง
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

     นางสาวธนวัน   สีเนหันหา
             ครูธุรการ

     นายกิตติพงษ์  ศรีเสน
            ครูอัตราจ้าง
  กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาฯ

 


     นายนันทวุฒิ  อุไรสาย
            ครูอัตราจ้าง
 กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพฯ


 

 

 

 

    นางสาวบุษราภรณ์   กองรัตน์
             ครูอัตราจ้าง
กลุ่มสาระการเรียนรคณิตศาสตร์

 


       นางสาวภคมน หมู่โยธา
      ครูอัตราจ้าง(ภาษาจีน)
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

 

 

 

 

    นางสาวบุษราภรณ์   กองรัตน์
             ครูอัตราจ้าง
กลุ่มสาระการเรียนรคณิตศาสตร์

  

 


     
          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

)


         


         

 

     

 

 

)