เชื่อมโยงภายใน

     นางสาวศิรินภา  แวงชัยภูมิ
    ครูผู้สอน (พนักงานราชการ)
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพฯ

 

     นายอุกฤษณ์  พลไธสงค์
     ครูผู้สอน (พนักงานราชการ)
   กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาฯ

     นางสาวธนวัน   สีเนหันหา
             ครูธุรการ

   นางสาวทิพยวรรณ   บุญกอด
            ครูอัตราจ้าง
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

     นายกิตติพงษ์  ศรีเสน
            ครูอัตราจ้าง
  กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาฯ

 


     นายนันทวุฒิ  อุไรสาย
            ครูอัตราจ้าง
 กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพฯ       นางสาวภคมน หมู่โยธา
      ครูอัตราจ้าง(ภาษาจีน)
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

 

 

 

 

    นางสาวบุษราภรณ์   กองรัตน์
             ครูอัตราจ้าง
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

 

 

 

 

 


       นางสาวรัตน์ชุนี   คลังเงิน
              ครูอัตราจ้าง
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

 

 

 

 

    

  

 


     
          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

)


         


         

 

     

 

 

)