เชื่อมโยงภายใน

 

 

 

 

 

       นางสาวยุพเยาว์   สีลา
    นักศึกษาฝึกประสบการณ์
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพฯ

 

 

 

 

 

 

     นางสาวสุจิรา   คำสีหา
  นักศึกษาฝึกประสบการณ์
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพฯ

 

 

 

 

 

 

     นายศิริพงษ์   คำไทย
   นักศึกษาฝึกประสบการณ์

 

 

 

 

 

 

     นายศิริพงษ์   คำไทย
   นักศึกษาฝึกประสบการณ์

 

 

 

 

 

     นางสาวปวีณา   มูลมา
    นักศึกษาฝึกประสบการณ์

 

 

 

 

 

 

    นางสาวอรอุมา  แพงโพธิ์
    นักศึกษาฝึกประสบการณ์

 

 

 

 

 

 

    นายสามารถ   บุญไกร
   นักศึกษาฝึกประสบการณ์

 

 

 

 

 

 

       นายปิยะ   ทองรักษ์
   นักศึกษาฝึกประสบการณ์

 

 

 

 

 

 

     นายดิเรก   ชมยินดี
   นักศึกษาฝึกประสบการณ์

 

 

 

 

 

 

     นายปริญญา  มนตรี
   นักศึกษาฝึกประสบการณ์

 

 

 

 

 

      นายอานนท์   สมอนา
    นักศึกษาฝึกประสบการณ์

 

 

 

 

 

 

    นายชินวัฒน์   เจริญฤทธิ์
    นักศึกษาฝึกประสบการณ์

 

 

 

 

 

 

นางสาวจันจิราภรณ์  ศรีพลแสน
   นักศึกษาฝึกประสบการณ์

 

 

 

 

 

 

 นางสาวมณฑ์รัชชา  ชัยนา
   นักศึกษาฝึกประสบการณ์

 

 

 

 

 

 

  นางสาวนันทยา   วงศ์วิจิตร
   นักศึกษาฝึกประสบการณ์

 

 

 

 

 

 

     นายปริญญา   มนตรี
   นักศึกษาฝึกประสบการณ์

 

 

 

 

 

 

     นายปริญญา   มนตรี
   นักศึกษาฝึกประสบการณ