เชื่อมโยงภายใน


        นายวิษณุ  มุริจันทร์
      นักศึกษาฝึกประสบการณ์
  คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

 

      นายสวิตต์   โคตรสีเชียว
     นักศึกษาฝึกประสบการณ์
 คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

 

     นายณัฐสิทธิ์  วราวิกสิต
     นักศึกษาฝึกประสบการณ์
  คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

 

   นางสาวสุวรรณา  จำปาศักดิ์
     นักศึกษาฝึกประสบการณ์
คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

 

     นางสาวธนัชพร  บุตรดี
     นักศึกษาฝึกประสบการณ์
วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

 

       นายคณิต   นามปักใต้
     นักศึกษาฝึกประสบการณ์
วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

 

   นางสาวกมลรัตน์  ชายฮวด
     นักศึกษาฝึกประสบการณ์
 วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

 

      นายโรจน์ศักดิ์   นางาม
     นักศึกษาฝึกประสบการณ์
 วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

 

    นายนครินทร์  พิมพ์พัฒน์
     นักศึกษาฝึกประสบการณ์
 วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

 

   นางสาวทัศนียา   ร้านทอง
     นักศึกษาฝึกประสบการณ์
 วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

 

        นายธิบดี   ช่างคุณ
     นักศึกษาฝึกประสบการณ์
พลศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น

      นายสรณ์สิริ  เรืองสุที
     นักศึกษาฝึกประสบการณ์
พลศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น

         นายพีรพล   วันลา
     นักศึกษาฝึกประสบการณ์
    วิทยาศาสตร์ ม.ราชภัฏเลย

 

   นางสาวกนกวรรณ  กุลทวง
     นักศึกษาฝึกประสบการณ์
    วิทยาศาสตร์ ม.ราชภัฏเลย