นางสาวณภัสสอร    ชื่นชม
ครูชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้
เชื่อมโยงภายใน

img

  นางสาวเตรียมศิลป์  แสงนางาม
       ครูชำนาญการพิเศษ

 

    นางวิไลวรรณ   พรมสิทธิ์
       ครูชำนาญการพิเศษ

 

   นายสุรชาติ   ศิริกาญจนพงศ์
       ครูชำนาญการพิเศษ

     นางสัมฤทธิ์    โคตรธนู
       ครูชำนาญการพิเศษ

         นางสุนี   พิริยะกุล
       ครูชำนาญการพิเศษ

 

    นางสาวสุพรรณี  หาญวงษา
       ครูชำนาญการพิเศษ

 

    นางจิราพร   แฝงดาหาร
       ครูชำนาญการพิเศษ

     นางวรรณศรี   คมขำ
      ครูชำนาญการพิเศษ

    นางนิฤมล   จันทร์ดาเสือ
       ครูชำนาญการพิเศษ

    ว่าที่ ร.อ.ภาคภูมิ  มุพิลา
      ครูชำนาญการพิเศษ

 

    นางจิราพร   แฝงดาหาร
       ครูชำนาญการพิเศษ

 

    นายนิรมิตร   นามวิจิตร
       ครูชำนาญการพิเศษ