นางสาวณพัสสอร    ชื่นชม
ครูชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้
เชื่อมโยงภายใน

    นางวิไลวรรณ   พรมสิทธิ์
       ครูชำนาญการพิเศษ

 

    นางจิราพร   แฝงดาหาร
       ครูชำนาญการพิเศษ

 

         นางสุนี   พิริยะกุล
       ครูชำนาญการพิเศษ

 

     นางสัมฤทธิ์    โคตรธนู
       ครูชำนาญการพิเศษ

     นางวรรณศรี   คมขำ
      ครูชำนาญการพิเศษ

    นางสาวสุพรรณี  หาญวงษา
       ครูชำนาญการพิเศษ

 

    นายนิรมิตร   นามวิจิตร
       ครูชำนาญการพิเศษ

 

    ว่าที่ ร.อ.ภาคภูมิ  มุพิลา
      ครูชำนาญการพิเศษ

 

    นางนิฤมล   จันทร์ดาเสือ
       ครูชำนาญการพิเศษ

      นายฤทธี  กัญญาสิทธิ์
       ครูชำนาญการพิเศษ

      นางนิรัชรา  เขียวทอง
         ครูชำนาญการ

 

 

 

 

    

        นางนิสา   เหล่าบัวดี
         ครูชำนาญการพิเศษ