นางสาวณพัสสอร    ชื่นชม
ครูชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้
เชื่อมโยงภายใน

    นางจิราพร   แฝงดาหาร
       ครูชำนาญการพิเศษ

 

    นายนิรมิตร   นามวิจิตร
       ครูชำนาญการพิเศษ

 

      นางวิภาพร   พาเมืองพล
       ครูชำนาญการพิเศษ

 

    นางนิฤมล   จันทร์ดาเสือ
       ครูชำนาญการพิเศษ

    ว่าที่ ร.อ.ภาคภูมิ  มุพิลา
      ครูชำนาญการพิเศษ

 

      นายฤทธี  กัญญาสิทธิ์
       ครูชำนาญการพิเศษ

      นางนิรัชรา  เขียวทอง
       ครูชำนาญการพิเศษ

        นายนนทวัชร์  รักอุบล
               ครูผู้ช่วย

 

 

 

 

    

        นางนิสา   เหล่าบัวดี
         ครูชำนาญการพิเศษ
        นางสาวฐิติมา  สุโพธิ์
               ครูผู้ช่วย