นางสาวณพัสสอร    ชื่นชม
ครูชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้
เชื่อมโยงภายใน

    นางจิราพร   แฝงดาหาร
       ครูชำนาญการพิเศษ

 

 

 

 

 

 

   

 

    นางนิฤมล   จันทร์ดาเสือ
       ครูชำนาญการพิเศษ

      นายภาคภูมิ  มุพิลา
      ครูชำนาญการพิเศษ

 

      นายฤทธี  กัญญาสิทธิ์
       ครูชำนาญการพิเศษ

      นางนิรัชรา  เขียวทอง
       ครูชำนาญการพิเศษ

      นางนิสา  เหล่าบัวดี
     ครูชำนาญการพิเศษ

        นายนนทวัชร์  รักอุบล
                 ครู

        นางสาวฐิติมา  สุโพธิ์
               ครูผู้ช่วย

    นางสาวพัชรมณี  ขจัดภัย
                 ครู

    นางสาวหัถยา  เคราะห์ดี
          ครูชำนาญการ