นางสาวณพัสสอร    ชื่นชม
ครูชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้
เชื่อมโยงภายใน

         นางสุนี   พิริยะกุล
       ครูชำนาญการพิเศษ

 

    นางจิราพร   แฝงดาหาร
       ครูชำนาญการพิเศษ

 

     นางวรรณศรี   คมขำ
      ครูชำนาญการพิเศษ

     นางสัมฤทธิ์    โคตรธนู
       ครูชำนาญการพิเศษ

    ว่าที่ ร.อ.ภาคภูมิ  มุพิลา
      ครูชำนาญการพิเศษ

 

    นางสาวสุพรรณี  หาญวงษา
       ครูชำนาญการพิเศษ

 

    นายนิรมิตร   นามวิจิตร
       ครูชำนาญการพิเศษ

 

 

 

 

 

 

     นางวิภาพร   พาเมืองพล
       ครูชำนาญการพิเศษ

    นางนิฤมล   จันทร์ดาเสือ
       ครูชำนาญการพิเศษ

      นายฤทธี  กัญญาสิทธิ์
       ครูชำนาญการพิเศษ

      นางนิรัชรา  เขียวทอง
         ครูชำนาญการ

 

 

 

 

    

        นางนิสา   เหล่าบัวดี
         ครูชำนาญการพิเศษ