นางสาวกรรณิกา  ธาดา
ครูชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้
เชื่อมโยงภายใน

     นางพรโสภิต  กองรัตน์
      ครูชำนาญการพิเศษ

     นางวรรณภา  ปานเนาว์
       ครูชำนาญการพิเศษ

       นางนิภา   ถาเขียว
       ครูชำนาญการพิเศษ

 

 

       

 

 

 

     นางทองทิพย์  เนตรซิว
       ครูชำนาญการพิเศษ

   นางสาวศิราณีย์  วงษ์สุวรรณ
       ครูชำนาญการพิเศษ

      นายชัยเดช   โพธิ์เกตุ
       ครูชำนาญการพิเศษ

    นางณปภัช  รู้สมกาย
     ครูชำนาญการพิเศษ

     นางสาวสมพิศ  ภูมิช่วง
       ครูชำนาญการพิเศษ

      นางวราลักษณ์  สีระคาม
       ครูชำนาญการพิเศษ

นางสาวขวัญชนก  พันธุ์สวัสดิ์สกุล
       ครูชำนาญการพิเศษ

      นายอภิลักษ์  ทวีวัฒน์
      ครูชำนาญการพิเศษ

     นางสาววราภรณ์  เสมอหน้า
        ครูชำนาญการพิเศษ


         นายพิชิต   สุดโต
        ครูชำนาญการพิเศษ

  นางสาวรัตติยา  ราชบุญเรือง
     ครูชำนาญการพิเศษ

     นายเกรียงไกร  มุลทากุล
          ครูชำนาญการ

   นางสาวญาณนารี   สารสิน
                  ครู

    นางสาวอภิชญา   แก้วพรม
                 ครู

    นางสาวนรมน  กิติวุฒิชูศิลป์
               ครูผู้ช่วย

นางสาวเบญจพรรณ  ชมพูมาตย์
                ครู

 

 

 

 

 

      นางสาวกัญญ์วรา  อักษรเสือ
                    ครู

 

 

 

 

 

 

 

       นายวินัย    ปานเนาว์ (IT)
      ครูชำนาญการพิเศษ

   นายบุญจันทร์   ก้านอินทร์ (IT)
      ครูชำนาญการพิเศษ


             

      นางสาวอรุนณี   โทเท (IT)
           ครูชำนาญการ

      นางจุฑามาส  เสาร์แก้ว (IT)
        ครูชำนาญการพิเศษ