นางสาวกรรณิกา  ธาดา
ครูชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้
เชื่อมโยงภายใน

       นางอุบล   อรรคแสง
       ครูชำนาญการพิเศษ

 

      นายชัชวาล   บุษปวนิช
       ครูชำนาญการพิเศษ

 

       นางศิริรัตน์  พลเยี่ยม
       ครูชำนาญการพิเศษ

 

   นางสาวศศิธร  ฤทธิ์รักษา
       ครูชำนาญการพิเศษ

 

  นางสาวสุนันทา  มานะปรีชาธร
       ครูชำนาญการพิเศษ

 

       นางนิภา   ถาเขียว
       ครูชำนาญการพิเศษ

 

      นายอานนท์   ทองวงศ์
       ครูชำนาญการพิเศษ

     นางวรรณภา  ปานเนาว์
       ครูชำนาญการพิเศษ

   นางสาวศิราณีย์  วงษ์สุวรรณ
       ครูชำนาญการพิเศษ

     นายบุญสวน   ศรีเชียงสา
       ครูชำนาญการพิเศษ

      นายชัยเดช   โพธิ์เกตุ
       ครูชำนาญการพิเศษ

     นางวราลักษณ์  สีระคาม
          ครูชำนาญการ

    นางณปภัช  รู้สมกาย
     ครูชำนาญการพิเศษ

       นางละมัย   วงศ์ลาศ
       ครูชำนาญการพิเศษ

     นางทองทิพย์  เนตรซิว
       ครูชำนาญการพิเศษ

     นายบุญเทียน  สุนารี
       ครูชำนาญการ

 

     นางสมพิศ  ธนธรรมสถิต
       ครูชำนาญการพิเศษ

 

     นางสาวพรนภา  ศิลาอ่อน
                 ครู

 


     ดร.นรินทร   รัตนทา
              ครู

นางสาวขวัญชนก  พันธุ์สวัสดิ์สกุล
                   ครู

     นายวิทยา    เขียวทอง
                 ครู

 

 

 

 

 

 

 

 


       นายพิชิต   สุดโต
        ครูชำนาญการ