นางสาวกรรณิกา  ธาดา
ครูชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้
เชื่อมโยงภายใน

     นางพรโสภิต  กองรัตน์
      ครูชำนาญการพิเศษ

     นางวรรณภา  ปานเนาว์
       ครูชำนาญการพิเศษ

       นางนิภา   ถาเขียว
       ครูชำนาญการพิเศษ

 

       นางละมัย   วงศ์ลาศ
       ครูชำนาญการพิเศษ

     นางทองทิพย์  เนตรซิว
       ครูชำนาญการพิเศษ

   นางสาวศิราณีย์  วงษ์สุวรรณ
       ครูชำนาญการพิเศษ

      นายชัยเดช   โพธิ์เกตุ
       ครูชำนาญการพิเศษ

    นางณปภัช  รู้สมกาย
     ครูชำนาญการพิเศษ

     นางสมพิศ  ธนธรรมสถิต
       ครูชำนาญการพิเศษ

      นางวราลักษณ์  สีระคาม
       ครูชำนาญการพิเศษ

นางสาวขวัญชนก  พันธุ์สวัสดิ์สกุล
       ครูชำนาญการพิเศษ

      นายอภิลักษ์  ทวีวัฒน์
      ครูชำนาญการพิเศษ

     นางสาววราภรณ์  เสมอหน้า
        ครูชำนาญการพิเศษ


         นายพิชิต   สุดโต
        ครูชำนาญการพิเศษ

      นายอภิลักษ์  ทวีวัฒน์
      ครูชำนาญการพิเศษ

     นายเกรียงไกร  มุลทากุล
          ครูชำนาญการ

  นางสาวรัตติยา  ราชบุญเรือง
     ครูชำนาญการพิเศษ

   นางสาวญาณนารี   สารสิน
                  ครู

    นางสาวนรมน  กิติวุฒิชูศิลป์
               ครูผู้ช่วย

นางสาวเบญจพรรณ  ชมพูมาตย์
                ครู

    นางสาวอภิชญา   แก้วพรม
               ครูผู้ช่วย

 

 

 

 

 

 

 

 


      นายวินัย    ปานเนาว์ (IT)
      ครูชำนาญการพิเศษ

 

   นายบุญจันทร์   ก้านอินทร์ (IT)
      ครูชำนาญการพิเศษ


             

      นางสาวอรุนณี   โทเท (IT)
                ครู