นางสาวกรรณิกา  ธาดา
ครูชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้
เชื่อมโยงภายใน

     นายบุญสวน   ศรีเชียงสา
       ครูชำนาญการพิเศษ

  นางสาวสุนันทา  มานะปรีชาธร
       ครูชำนาญการพิเศษ

 

       นางนิภา   ถาเขียว
       ครูชำนาญการพิเศษ

 

       นางละมัย   วงศ์ลาศ
       ครูชำนาญการพิเศษ

     นางวรรณภา  ปานเนาว์
       ครูชำนาญการพิเศษ

   นางสาวศิราณีย์  วงษ์สุวรรณ
       ครูชำนาญการพิเศษ

      นายชัยเดช   โพธิ์เกตุ
       ครูชำนาญการพิเศษ

     นางทองทิพย์  เนตรซิว
       ครูชำนาญการพิเศษ

     นางสมพิศ  ธนธรรมสถิต
       ครูชำนาญการพิเศษ

 

    นางณปภัช  รู้สมกาย
     ครูชำนาญการพิเศษ

     นางวราลักษณ์  สีระคาม
       ครูชำนาญการพิเศษ

     นายบุญเทียน  สุนารี
         ครูชำนาญการ

 

นางสาวขวัญชนก  พันธุ์สวัสดิ์สกุล
            ครูชำนาญการ

     นายวิทยา    เขียวทอง
           ครูชำนาญการ


       นายพิชิต   สุดโต
        ครูชำนาญการ

     นายเกรียงไกร  มุลทากุล
                   ครู

      นายอภิลักษ์  ทวีวัฒน์
      ครูชำนาญการพิเศษ

      นางรัตติยา  เอกปริญญา
          ครูชำนาญการ

     นางพรโสภิต  กองรัตน์
      ครูชำนาญการพิเศษ

     นางสาววราภรณ์  เสมอหน้า
           ครูชำนาญการ

นางสาวเบญจพรรณ  ชมพูมาตย์
            ครูผู้ช่วย

 

 

 

 

 

 

 

 

นางสาวญาณนารี   สารสิน
            ครูผู้ช่วย