นางสาวกรรณิกา  ธาดา
ครูชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้
เชื่อมโยงภายใน

     นายบุญสวน   ศรีเชียงสา
       ครูชำนาญการพิเศษ

     นางวรรณภา  ปานเนาว์
       ครูชำนาญการพิเศษ

       นางนิภา   ถาเขียว
       ครูชำนาญการพิเศษ

 

       นางละมัย   วงศ์ลาศ
       ครูชำนาญการพิเศษ

     นางทองทิพย์  เนตรซิว
       ครูชำนาญการพิเศษ

   นางสาวศิราณีย์  วงษ์สุวรรณ
       ครูชำนาญการพิเศษ

      นายชัยเดช   โพธิ์เกตุ
       ครูชำนาญการพิเศษ

    นางณปภัช  รู้สมกาย
     ครูชำนาญการพิเศษ

     นางสมพิศ  ธนธรรมสถิต
       ครูชำนาญการพิเศษ

      นางวราลักษณ์  สีระคาม
       ครูชำนาญการพิเศษ

     นายบุญเทียน  สุนารี
         ครูชำนาญการ

 

นางสาวขวัญชนก  พันธุ์สวัสดิ์สกุล
            ครูชำนาญการ

     นายวิทยา    เขียวทอง
           ครูชำนาญการ


         นายพิชิต   สุดโต
        ครูชำนาญการพิเศษ

      นายอภิลักษ์  ทวีวัฒน์
      ครูชำนาญการพิเศษ

     นายเกรียงไกร  มุลทากุล
                   ครู

      นางรัตติยา  เอกปริญญา
          ครูชำนาญการ

     นางพรโสภิต  กองรัตน์
      ครูชำนาญการพิเศษ

     นางสาววราภรณ์  เสมอหน้า
           ครูชำนาญการ

นางสาวเบญจพรรณ  ชมพูมาตย์
            ครูผู้ช่วย

   นางสาวญาณนารี   สารสิน
            ครูผู้ช่วย

 

 

 

 

 

 

 

 


    นางสาวอภิชญา   แก้วพรม
               ครูผู้ช่วย