img

นางรัชนีวรรณ   สีน้ำคำ
ครูชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้
เชื่อมโยงภายใน

      นางสุนันทา   ศิริตื้นลี
      ครูชำนาญการพิเศษ

 

    นางวัชรีวรรณ  แสงสว่าง
      ครูชำนาญการพิเศษ

  

 

    นายเรืองฤทธิ์   คำพิลา
     ครูชำนาญการพิเศษ

 

        นางยุพิน   คำพิลา
      ครูชำนาญการพิเศษ

 

    นายมนูญศักดิ์  รัชโพธิ์
      ครูชำนาญการพิเศษ

 

    นางวิลาวัลย์  รัชโพธิ์
      ครูชำนาญการพิเศษ

 

นางสาวกัญญ์ภัคพิมพ์  อุดมวงษ์
        ครูชำนาญการพิเศษ

        นางศศิธร    มุพิลา
       ครูชำนาญการพิเศษ

 

    นางสาวนัสรา  ศรีอาจ
      ครูชำนาญการพิเศษ

     นางอังคณา   ปะตังเวสัง
      ครูชำนาญการพิเศษ

 

    นางสาวนาถศิริ   อันทอง
         ครูชำนาญการพิเศษ

 

 นางสาวชุณิษรักษ์  หมื่นศรีจูม
       ครูชำนาญการพิเศษ

   นางสาวรสกมลรัตน์   ศรีภิรมย์
                 ครู

   นายสิทธิชัย  ป่าโพธิ์ชัย
              ครูผู้ช่วย

 

 

 

 

 

    นางสาวนัฏชนิดา   รังกุพันธ์
       ครูชำนาญการพิเศษ