img

นางศศิธร  มุพิลา
ครูชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้
เชื่อมโยงภายใน

      นางสุนันทา   ศิริตื้นลี
      ครูชำนาญการพิเศษ

 

    นางวัชรีวรรณ  แสงสว่าง
      ครูชำนาญการพิเศษ

  

 

     นายเรืองฤทธิ์   คำพิลา
       ครูชำนาญการพิเศษ

 

 

 

 

 

        

 

 

 

    นางสาวนัสรา  ศรีอาจ
      ครูชำนาญการพิเศษ

นางสาวกัญญ์ภัคพิมพ์  อุดมวงษ์
        ครูชำนาญการพิเศษ

    นางสาวนัฏชริดา   รังกุพันธ์
       ครูชำนาญการพิเศษ

    นางวราภรณ์  ซื่อตรง
     ครูชำนาญการพิเศษ

 นางสาวชุณิษรักษ์  หมื่นศรีจูม
       ครูชำนาญการพิเศษ

   นางสาวรสกมลรัตน์   ศรีภิรมย์
                 ครู

   นายสิทธิชัย  ป่าโพธิ์ชัน
              ครู

   นางสาวพิชญานันท์  กุลากุล
            ครูผู้ช่วย