+

 

 

 

      นายสุพจน์   แสงสุข
ผู้อำนวยการโรงเรียนมัญจาศึกษา

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เชื่อมโยงภายใน

      นางพัชรา   สิงห์หลง
 รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ

 

 

        นายวิแมน   บุญมาธรรม
 รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารงานทั่วไป

 


     นางสาวพิทย์ธิดา   พิทยสกุุล
รองผู้อำนวยการฝ่ายอำนวยการ

 

 

        นายสมจิตร  ภูมิไพบูลย์
รองผู้อำนวยการฝ่ายกิจการนักเรียน