+

 

 

 

         นายสมนึก  เรื่องลือ
  ผู้อำนวยการโรงเรียนมัญจาศึกษา

 

 

 

 

 

 

 

 

เชื่อมโยงภายใน


        นายสมจิตร  ภูมิไพบูลย์
รองผู้อำนวยการบริหารงานบุคคล

 

 

 

 

 

 

 

     
   ว่าที่ ร.ต.สุรสิทธิ์ สิงห์เมืองพรหม
รองผู้อำนวยการโรงเรียนมัญจาศึกษา