+

 

 

 

         นางพัชรา  สิงห์หลง 
รองผู้อำนวยการสถานศึกษา รักษาการ
  ผู้อำนวยการโรงเรียนมัญจาศึกษา

 

 

 

 

 

 

 

 

เชื่อมโยงภายใน

        นายวิเชียร   ชาโนสี
    รองผู้อำนวยการบริหารงาน
          กิจการนักเรียน

 

 

 


        นายสมจิตร  ภูมิไพบูลย์
รองผู้อำนวยการบริหารงานบุคคล

 

 

        นางรัชนี  หล้าจาด
รองผู้อำนวยการบริหารงานวิชาการ