+

 

 

 

      นายสุพจน์   แสงสุข
ผู้อำนวยการโรงเรียนมัญจาศึกษา

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เชื่อมโยงภายใน

        นายนพดล   ชาลีคาร
รองผู้อำนวยการฝ่ายอำนวยการ

 

 

      นางพัชรา   สิงห์หลง
 รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ


     นางสาวพิทย์ธิดา   พิทยสกุุล
รองผู้อำนวยการฝ่ายกิจการนักเรียน

 

 

        นายวิแมน   บุญมาธรรม
 รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารงานทั่วไป