+

 

 

 

      ดร.สายสมร   ศักดิ์คำดวง
  ผู้อำนวยการโรงเรียนมัญจาศึกษา

 

 

 

 

 

 

 

 

เชื่อมโยงภายใน

        นางพัชรา   สิงห์หลง
 รองผู้อำนวยการบริหารงานวิชาการ

 

 


        นายวิเชียร  ชาโนสี
รองผู้อำนวยการบริหารงานอำนวยการ

 

        นายสมจิตร  ภูมิไพบูลย์
รองผู้อำนวยการบริหารงานกิจการนักเรียน

 

 

      นางชมพูนุท   ประทุมมา
รองผู้อำนวยการบริหารงานทั่วไป