+

 

 

 

      ดร.สายสมร   ศักดิ์คำดวง
  ผู้อำนวยการโรงเรียนมัญจาศึกษา

 

 

 

 

 

 

 

 

เชื่อมโยงภายใน

         นางรัชนี   หล้าจาด
 รองผู้อำนวยการบริหารงานวิชาการ

 

 


        นายสมจิตร  ภูมิไพบูลย์
รองผู้อำนวยการบริหารงานบุคคล

 

        นายวิเชียร   ชาโนสี
รองผู้อำนวยการบริหารงานกิจการนักเรียน

 

 

          นางพัชรา   สิงห์หลง
 รองผู้อำนวยการบริหารงานทั่วไป