img

   นางปณัสนันท์  กิติชัยเดชอนันต์
ครูชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้
เชื่อมโยงภายใน

  นางณัชชารีย์ จิตวัฒนาชยานนท์
        ครูชำนาญการพิเศษ

 

    นางปิยนันท์   แก้วสุพรรณ      
       ครูชำนาญการพิเศษ

 

     นางอรอนงค์  สุทธิบุตร
      ครูชำนาญการพิเศษ

 

  นายบรรพต  จันทร์ดาเสือ
     ครูชำนาญการพิเศษ

   นางธีรภรณ์   ถึงงามคุณทรัพย์
          ครูชำนาญการพิเศษ

      นางธิดา   โกจารย์ศรี
      ครูชำนาญการพิเศษ

 

   นางสาวเอมอร  ปลัดศรีช่วย
          ครูชำนาญการ

 

    

      นางสุกัญญา   มูลวารี
          ครูชำนาญการ

      นางสาวนิภาพร   ใจบุญ
            ครูผู้ช่วย