หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้
เชื่อมโยงภายใน

  นางณัชชารีย์ จิตวัฒนาชยานนท์
        ครูชำนาญการพิเศษ

 

    นางปิยนันท์   แก้วสุพรรณ      
       ครูชำนาญการพิเศษ

 

     นางอรอนงค์  สุทธิบุตร
      ครูชำนาญการพิเศษ

 

   นางเอมพลอย  เพ็ชรสว่างเกิด
          ครูชำนาญการ

 

    

 

 

 

 

 

    นางสาวนิตยา  เทพาขันธ์
       ครูชำนาญการพิเศษ

 

    

      นางธิดา   โกจารย์ศรี
       ครูชำนาญการพิเศษ

 

      นางสุกัญญา   มูลวารี
       ครูชำนาญการพิเศษ

      นางสาวนิภาพร   ใจบุญ
            ครูผู้ช่วย

   นางภัทรานิษฐ์  สิงห์บุราณ
            ครูผู้ช่วย

   นางสาววณิชชา  สุทธิวงศ์
            ครูผู้ช่วย