ทำเนียบผู้บริหารโรงเรียนมัญจาศึกษา

        นายอุดม   ภักดี
       พ.ศ.2515 - 2526

        นายวิไล   รู้ปัญญา
       พ.ศ.2526 - 2530

 

img

    นายเจริญ  เลื่อนธรรมรัตน์
        พ.ศ.2530 - 2532

    นายสมศักดิ์  ตันประเสริฐ
       พ.ศ.2532 - 25234

 

      นายสมพงศ์   สมภักดี
       พ.ศ.2534 - 2539

 

     นายณัฐวุฒิ  ชัยวิศิษฎ์
       พ.ศ.2539 - 25240

 

      นายสังวาลย์  ไชยช่วย
        พ.ศ.2540 - 2543

 

        นายสวาท  นาทอง
        พ.ศ.2543 - 2550

 

      นายสมศักดิ์  บ้านเหล่า
        พ.ศ.2550 - 2551