คำขวัญโรงเรียนมัญจาศึกษา:   ขยัน สามัคคี มีระเบียบ

            ......................................................................................................................
อัตลักษณ์ โรงเรียนมัญจาศึกษา:   ขยัน คิดสร้างสรรค์ บริการสังคม

     ......................................................................................................................

เอกลักษณ์  : โรงเรียนของชุมชน

 

 

 

 

 
ปรัชญาโรงเรียน

ปญฺโญ เสฎฺโฐ มนุสฺเสสุ            ผู้มีปัญญา เป็นผู้ประเสริฐที่สุดในหมู่มนุษย์

........................................................................................................................

ตราประจำโรงเรียน

 


1. กราฟแสดงการเจริญเติบโตที่ไม่มีที่สิ้นสุด เปรียบประดุจการศึกษาเพื่อความเจริญก้าวหน้า
2. พื้นที่ส่วนรองรับกราฟ
      สีน้ำเงิน หมายถึง ความสามัคคี อำนาจ ผู้นำ พระมหากษัตริย์
      สีชมพู เกิดจาก สีแดงผสมกับสีขาว
      สีขาว หมายถึง ศาสนา คุณธรรม และความดี มีวินัย
      สีแดง หมายถึง ความรักชาติ ขยัน หมั่นเพียร
       สีเทา หมายถึง มันสมองคือปัญญา ตามปรัชญาของโรงเรียนที่ว่า "ผู้มีปัญญาเป็นผู้ประเสริฐที่สุดในหมู่มนุษย์"     
3. ทั้งสามส่วนล้อมรอบด้วยกลีบบัวบาน หมายถึง ผู้ได้รับการศึกษามีปัญญาเปรียบประดุจดอกบัวที่โผล่เหนือน้ำ และเจริญเติบโตเต็มที่
4. วงกลมล้อมรอบนอก หมายถึง วงล้อของการหมุนเวียน การพัฒนาไปรอบ ๆ ในทุก ๆ ด้าน