สีประจำโรงเรียนมัญจาศึกษา

       

 

 
น้ำเงิน- ชมพู

            สีน้ำเงิน     หมายถึง    ความสามัคคี อำนาจ ผู้นำ พระมหากษัตริย์
            สีชมพู     เกิดจาก     สีแดงผสมกับสีขาว
                                         - สีขาว    หมายถึง    ศาสนา คุณธรรม ความดี มีวินัย
                                         - สีแดง     หมายถึง   ความรักชาติ ขยันหมั่นเพียร