วิชา.คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ3.. (รหัส..ง20106.) ระดับ มัธยมศึกษาปีที่..3. ชุดที่ 2
เรื่อง .ระบบปฏิบัติการคอมพิวเตอร์.. จำนวน .15.. ข้อ
โดย อ.บุญจันทร์ ก้านอินทร์ .. โรงเรียนมัญจาศึกษา...
คำสั่ง เลือก หรือ เติมคำตอบที่ถูกต้องที่สุด

ข้อที่ 1)
ข้อใดหมายถึง ซอฟต์แวร์(software)
   การประมวลผล
   อุปกรณ์ต่อพ่วง
   ผู้ที่สร้างโปรแกรม
    ชุดคำสั่ง

ข้อที่ 2)
ระบบปฏิบัติการ Windows ปัจจุบันได้มีวิวัฒนาการมาถึงรุ่นใดต่อไปนี้
   Windows10
   Windows Vista
   Windows xp
   Windows7

ข้อที่ 3)
ข้อใดที่ไม่ได้เป็นหน้าที่ของระบบปฏิบัติการ
   ทำงานตามลำดับคำสั่ง
   ตรวจสอบการติดตั้งอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์คอมพิวเตอร์
   ควบคุมการทำงานของระบบคอมพิวเตอร์
   ตรวจสอบและรายงานความผิดพลาดเกี่ยวกับระบบ

ข้อที่ 4)
ข้อใดเรียงลำดับระบบปฏิบัติการ Windows จากอดีตมาจนถึงปัจจุบันได้อย่างถูกต้อง
   Windows 95 ,Windows 7, Windows xp, Windows vista
   Windows 8 ,Windows 10, Windows 7, Windows xp
   Windows xp ,Windows 7, Windows 8, Windows 10
   Windows 7 ,Windows 8, Windows 10, Windows xp

ข้อที่ 5)
ข้อใดเป็นลักษณะการทำงานแบบ Single Tasking
    ทำงานได้ครั้งละ 1 โปรแกรม
   การใช้โปรแกรมร่วมกันหลายคน
   ทำงานพร้อมกันได้หลายๆ โปรแกรม
    ทำงานพร้อมกันหลายๆ คน

ข้อที่ 6)
คอมพิวเตอร์ที่ผลิตโดยบริษัท Apple ใช้ระบบปฏิบัติการใดต่อไปนี้
   Unix
   Mac OS X
   Ubutu
   Windows

ข้อที่ 7)
ข้อใดไม่ได้เป็นระบบปฏิบัติการ
   ระบบปฏิบัติการ แอนดรอยด์
   ระบบปฏิบัติการดอส
   ระบบปฏิบัติการไมโครซอฟท์เวิร์ด
   ระบบปฏิบัติการไมโครซอฟต์วินโดวส์

ข้อที่ 8)
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 2 ที่ โรงเรียนมัญจาศึกษาใช้ระบบปฏิบัติการรุ่นใด
   Windows 10
   Windows xp
   Windows 8
   Windows 7

ข้อที่ 9)
ข้อใดเป็นลักษณะการทำงานแบบ Multi Tasking
   ทำงานคนเดียวพร้อมกันหลายเครื่อง
   มีหลายโปรแกรมแยกการทำงาน
   มีหลายคนทำงานร่วมกัน
   มีหลายโปรแกรมทำงานพร้อมกัน

ข้อที่ 10)
ระบบปฏิบัติการ (Operating System) มีชื่อเรียกในภาษาอังกฤษว่าอย่างไร
   Operating System
   Operat System
   Optra System
   Opera System