วิชา.คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ3.. (รหัส..ง20106.) ระดับ มัธยมศึกษาปีที่..3. ชุด 1
เรื่อง .ระบบปฏิบัติการคอมพิวเตอร์.. จำนวน .15.. ข้อ
โดย อ.บุญจันทร์ ก้านอินทร์ .. โรงเรียนมัญจาศึกษา...
คำสั่ง เลือก หรือ เติมคำตอบที่ถูกต้องที่สุด

ข้อที่ 1)
ข้อใดหมายถึง ซอฟต์แวร์(software)
   อุปกรณ์ต่อพ่วง
   ชุดคำสั่ง
   ผู้ที่สร้างโปรแกรม
   การประมวลผล

ข้อที่ 2)
ระบบปฏิบัติการ (Operating System) มีชื่อเรียกในภาษาอังกฤษว่าอย่างไร
   Opera System
   Optra System
   Operat System
   Operating System

ข้อที่ 3)
ข้อใดที่ไม่ได้เป็นหน้าที่ของระบบปฏิบัติการ
   ควบคุมการทำงานของระบบคอมพิวเตอร์
   ตรวจสอบการติดตั้งอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์คอมพิวเตอร์
   ทำงานตามลำดับคำสั่ง
   ตรวจสอบและรายงานความผิดพลาดเกี่ยวกับระบบ

ข้อที่ 4)
ข้อใดเป็นลักษณะการทำงานแบบ Multi Tasking
   มีหลายโปรแกรมทำงานพร้อมกัน
   มีหลายคนทำงานร่วมกัน
   มีหลายโปรแกรมแยกการทำงาน
   ทำงานคนเดียวพร้อมกันหลายเครื่อง

ข้อที่ 5)
ข้อใดเป็นลักษณะการทำงานแบบ Single Tasking
   ทำงานพร้อมกันหลายๆ คน
   ทำงานได้ครั้งละ 1 โปรแกรม
   ทำงานพร้อมกันได้หลายๆ โปรแกรม
   การใช้โปรแกรมร่วมกันหลายคน

ข้อที่ 6)
ข้อใดไม่ใช่ระบบปฏิบัติการ
   ระบบปฏิบัติการดอส
   ระบบปฏิบัติการไมโครซอฟท์เวิร์ด
   ระบบปฏิบัติการไมโครซอฟต์วินโดวส์
   ระบบปฏิบัติการ แอนดรอยด์

ข้อที่ 7)
คอมพิวเตอร์ที่ผลิตโดยบริษัท Apple ใช้ระบบปฏิบัติการใดต่อไปนี้
   Ubuntu
   Windows
   Mac OS X
   Unix

ข้อที่ 8)
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 2 ที่ โรงเรียนมัญจาศึกษาใช้ระบบปฏิบัติการรุ่นใด
   Windows 10
   Windows xp
   Windows 8
   Windows 7

ข้อที่ 9)
ข้อใดเรียงลำดับระบบปฏิบัติการ Windows จากอดีตมาจนถึงปัจจุบันได้อย่างถูกต้อง
   Windows 10 ,Windows 8, Windows 7, Windows xp
   Windows xp ,Windows 7, Windows 8, Windows 10
   Windows 8 ,Windows 10, Windows 7, Windows xp
   Windows 7 ,Windows 8, Windows 10, Windows xp

ข้อที่ 10)
ระบบปฏิบัติการ Windows ปัจจุบันได้มีวิวัฒนาการมาถึงรุ่นใดต่อไปนี้
    windows Vista
    windows 8
    windows 7
    windows 10