New

กิจกรรมชาวห้องเรียนพิเศษโรงเรียนมัญจาศึกษา11

วันที่ 25   มิถุนายน 2559 งานห้องเรียนพิเศษได้ดำเนินกิจกรรมปฐมนิเทศนักเรียน
ห้องเรียนพิเศษ ระดับชั้น ม.1/1 , ม. 2/1 , ม.3/1
โดยมีพิธีไหว้ครู ณ ห้องอุดมคงคาคีรีเขต (ห้องโสต) จากนั้นมีกิจกรรมรับน้องตามฐานต่าง ๆ โดยพิธีเปิด   ณ ห้องอุดมคงคาคีรีเขต โดยผู้อำนวยการโรงเรียนมัญจาศึกษา
นายสุพจน์  แสงสุข