ข้อมูลบุคลากรประจำปีการศึกษา 2559
ข้อมูลบุคลากรโรงเรียนมัญจาศึกษา 
กลุ่มสาระการเรียนรู้
ชำนาญการพิเศษ
ชำนาญการ
ไม่มีวิทยฐานะ
รวม
ชาย
หญิง
บริหาร
4
1
 
-
5
3
2
คณิตศาสตร์
14
1
 
-
15
4
11
วิทยาศาสตร์
17
2
4
23
8
15
สังคมศึกษาฯ
12
 
-
 
-
12
3
9
ภาษาไทย
10
2
 
-
12
-
12
ภาษาต่างประเทศ
8
1
1
10
1
9
การงานอาชีพ
9
1
 
-
10
6
4
ศิลปะ
4
 
-
2
6
4
2
สุขศึกษาและพลศึกษา
3
 
-
3
6
2
4
สนับสนุน
6
-
-
6
-
6
รวมข้าราชการครู
87
8
10
105
31
74
พนักงานราชการ(ครูผู้สอน)
-
-
-
2
1
1
ครูอัตราจ้าง
 
 
-
 
-
4
2
2
ครูธุรการ
 
 
-
 
-
1
0
1
ครูต่างชาติ
-
-
-
5
2
3
ครูพระ
-
-
-
1
1
0
ลูกจ้างประจำ
 
 
-
 
-
2
2
0
ลูกจ้างชั่วคราว
 
 
-
 
-
10
7
3
รวม
25
15
10
รวมบุคลากรทั้งสิ้น
130
46
84

 

หมายเหตุ    ข้อมูล ณ   เดือนกุมภาพันธ์   2559